:: אפוטרופסות

אומרים שהזִקנה לא יפה, וכי קשה להזדקן.

אין ספק שאמירה זו נכונה בכל הקשור לקשישים אשר מצבם הבריאותי פוגע ביכולת המנטלית. הכוונה לקשישים אשר אינם צלולים ואינם מסוגלים לנהל את כלכלתם או לקבל החלטות באשר לטיפול רפואי כזה או אחר.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962, מאפשר במצבי קיצון מאין אלו לשלול את עצמאותו של אדם ולהעניק סמכות לפעול בענייניו הכלכליים והבריאותיים לאחר, לרוב לבן משפחה. באם לקשיש אין בן משפחה ימונה אפוטרופוס מטעם המדינה.

אמנם מרבית המקרים במינוי אפוטרופוס מתייחסים לקשישים אולם, החוק מתייחס  לקטינים אשר נותרו יתומים מאב ואם או לבעלי צרכים מיוחדים אשר על פי חוק הינם בגירים (מעל גיל 18) ואינם מסוגלים להתנהל באופן עצמאי.

מינוי אפוטרופוס על פי דין הינו צעד קיצוני אשר שולל את חירותו של האדם. על כן יש להוכיח בפני בית המשפט כי מצבו הבריאותי של החסוי מצריך את מתן הצו. על המועמד לאפוטרופסות ללמוד ולהבין כי מוטלת עליו חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי מדי שנה, ובכך לחשוף את מלוא ההתנהלות הכלכלית של החסוי.

ככל שמצבו הבריאותי של החסוי משתנה באופן המאפשר השבת חירותו, הליך מינוי האפוטרופוס הינו הפיך. טרם פנייה בבקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס יש להבין  את הליך האפוטרופסות, תנאיו והשלכותיו על האפוטרופוס עצמו ועל החסוי. יש לבדוק כל מקרה לגופו תוך בחינת החלופות הנוספות אשר קיימות ועשויות להתאים.

מתוך הכרה כי הליך פרוצדוראלי מעין זה נוגע לתחום הרגשי- נפשי של הלקוח, עוה"ד כרמי פועלת במישור המשפטי על מנת להעניק ללקוח את השקט הנפשי לטיפול בחסוי.

נווט אלינו

מרכז לב כרמיאל

קומה 2

מורד הגיא 100

נייד: 054-5821777

משרד: 04-6706888

פקס: 1534-6706888

מור כרמי

עורכת דין לענייני משפחה

ומגשרת

Proudly created by Wixart